Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Obecné zastupiteľstvo obec Kučín

 
Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

 

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Kučín má 5 poslancov.

Martin Harčarik - zástupca starostu

Marián Groško

Peter Ivanisko

Ing. Lukáš Skonc

Tomáš Zajac

 

 

 

 

 

 

 

 

admin 7.1.2015 
Päta-bottom