Hlavné menu

 

Pravy panel

 

História obce Kučín

 

Obec Kučín leží v južnej časti Nízkych beskýd v doline Tople. Spomína sa v roku 1315. Od stredoveku patrila rodu Perényiovcov, panstvu hradu Šariš a neskôr Illésházyovcom. Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 43 domov a 311 obyvateľov, v roku 1828 80 domov a 599 obyvateľov. 

POhľad na Kučín

V roku 1910 v nej žilo 301 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a chovom dobytka. 
Do roku 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice.

 

Erb obce Kučín Erb Kučín

V modrom poli štítu strieborná (biela) lipa so zlatými (žltými) listami, vpravo od nej zlatý (žltý) kosák a vľavo zlatý (žltý) snop obilia. 
Štít: neskorogotický

Pri návrhoch obecných erbov slúži spravidla ako hlavný heraldický prameň pečať, používaná v minulosti v obecnej agende. Žiaľ, v prípade obce Kučín (podobne ako u takmer všetkých šarišských obcí v údolí Tople) nie je celkom možné takto postupovať. 
V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nám nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením. V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti sa odtlačok obecného typária s charakteristickým pečatným obrazom nenachádza, rovnako aj na písomnostiach v Štátnom oblastnom archíve v Prešove. 
Podarilo sa nájsť iba odtlačok pečate zo 40 - tych rokov 19. storočia s maďarským kruhopisom a vyobrazením obilného snopu obopnutého kosákom. Tento symbol je však identický s niekoľkými desiatkami ďalších obecných pečatí zo Šarišskej stolice toho obdobia, a preto ho v súčasnosti nie je možné použiť ako heraldický prameň pri návrhu obecného erbu žiadnej obce. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ, poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom, je potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu. Tento novotvar by mohol obsahovať aj časti obrazu s popísanej pečate, ako to bolo u erbov iných obcí (Podhorany, Chmeľov, Lada, Kobylnice, Železník a pod). 
Po konzultáciách s obecným úradom sme v erbe Kučína použili kombináciu uvedených poľnohospodárskych symbolov (poukazujúcich ostatne aj na charakteristické zamestnanie obyvateľov) a lipy, ktorá patrí k osobitostiam obce. Predkladaný návrh sa stane platným erbom obce Kučín po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom