Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Obec Kučín

 
Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Kučín.

 

 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

error loading iconViac informácií najdete tu...

Zverejnené 10.7.2018

 

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

Oznámenie

o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018  

podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec zverejňuje počet obyvateľov obce Kučín: 330 

Zverejnené 16.8.2018

Vymenovanie zapisovateľa

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018 v obcí Kučín:

Anna Grošková, tel. +421 547391128,
e-mail: obeckucin@stonline.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obeckucin@stonline.sk

 

Zverejnené 27.8.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

error loading iconPre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kučíne

 

error loading iconPre voľby starostu obce Kučín

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov
od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

Obec Kučín zverejňuje

V nadväznosti na §9a odst. 8/e zákona č. 1238/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu mehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného ososbitého zreteľa.

Ikona pdfCelý zámer

 

Zmena cestovných poriadkoch SAD

Platnosť od 10.12.2017 

Ikona pdfCP 1 Bardejov -Giraltovce

 

Ikona pdfCP2 Bardejov - Kožany- Giraltovce

 

Návrh rozpočtu na rok 2017

Ikona pdfNávrh rozpočtu

 

ZVLÁŠTNE EVIDENČNÉ ČÍSLO ,,C“ 

Pripomíname občanom – držiteľom vozidiel – traktor a malotraktor, ktorí majú pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C , aby si ustrážili platnosť – dobu pridelenia označenia, ktoré sa vydáva najviac na tri roky. Po uplynutí tejto doby je potrebné požiadať opätovne o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C. Podmienky na jeho vydanie sú rovnaké ako pri prvom požiadaní.  

Takže je potrebné nanovo: 

 1. Vyplniť žiadosť s odôvodnením žiadosti vrátane uvedenia predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke. 
 2. Uviesť základné technické údaje vozidla.
 3. Priložiť fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu.
 4. Doklad o poistení – názov poisťovne, číslo poistnej zmluvy, dátum uzavretia PZ.

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno "C"

(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno "C" sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.  

Žiadosť vlastníka vozidla(vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
 2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
 3. základné technické údaje vozidla:
  a) značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
  b) dĺžku, šírku a výšku vozidla,
 4. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
 5. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
 6. dátum a podpis žiadateľa.

Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" obmedzená najviac na tri kalendárne roky.
Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" (1ks) je 33,- €.  

Tlačivo na stiahnutie:

Ikona Word

Pdf ikona

admin 25.1.2017 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Výzva

Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky.
V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

 • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
 • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
 • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
 • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

admin 14.1.2016 

Regionálna integrovaná územná stratégia


Prešovského kraja na roky 2014-2020 

Viac informácií tu... 

Oznam-triedený odpad

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. ako prevádzkovateľ triedeného zberu odpadov Vám pri najbližšom zbere poskytne plastové vrecia žltej farby (do domácnosti jedno na plasty, druhé na obaly z kovov - plechovky od nápojov a potravín), preto Vás prosíme, aby ste na túto skutočnosť upozornili Vašich občanov.

Kovové obaly sa budú zbierať podľa platného kalendára vývozov 2016 od začiatku budúceho roka spolu so zberom plastov a skla. Podmienkou však je, aby plechovky od potravín (napr. ryby či paradajkový pretlak) boli očistené od zvyškov. Nádoby od plechoviek (predovšetkým od nápojov) budeme vyvážať podľa potreby pri ľubovoľnom termíne vývozu plastov (resp. plastov a skla), nakoľko je vysoko pravdepodobné, že väčšina občanov bude produkovať odpady tohto druhu individuálnym tempom (napr. starší ľudia nenaplnia vrece ani za obdobie kalendárneho roka).

Od 1. 7. 2016 budú vrecia na plasty a plechovky farebne odlíšené.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom PhDr. Matúš Štofko riaditeľ MsPS Giraltovce, s.r.o  

 

22.12.2015

Oznámenie o strategickom dokumente

Program rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2015-2022

Ikona pdf

Celý dokument

14.12.2015

Oznámenie o strategickom dokumente. 

Ikona pdf

Generel dopravnej infraštruktúry...

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008
platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: Bez časového obmedzenia“. 

Preukazy sa vymieňajú od 1.1.2009, teda od účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhy rad 17, Bardejov, 2. podlažie na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu 3x4cm. 

admin 18.9.2013 

Obecno - poľovnícky deň

Športový deň 2013

Viac foto...

 

Stavanie mája 

Ples 2013

Foto.....

 

Päta-bottom