Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Farská ekonomická a pastoračná rada

 

Členovia farskej ekonomickej rady

Vincent Breznický

Jaroslav Sokol

Štefan Vavrek

Jozef Čajka

Daniel Skonc

Kostolnička: Mária Gočová

admin 22.5.2013 

Činnosť farskej ekonomickej rady:

 • Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.
 • FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, týmto štatútom a ďalšími normami diecézneho biskupa.
 • Hoci FER je iba poradným orgánom farára, ten bez poradenia sa s FER nemá rozhodovať o závažných ekonomických a hospodárskych otázkach týkajúcich sa farnosti. Úkony, k platnosti ktorých farár potrebuje si vypočuť mienku FER, vymedzuje osobitné nariadenie diecézneho biskupa zverejnené v obežníku arcidiecézy.
 • Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať o to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita. Zároveň je zodpovedný za dodržiavanie príslušných zákonov SR.
 • Členovia FER majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.
 • FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejniť záležitostí týkajúce sa farského majetku.
 • Členova FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými.
 • Všetci členovia FER ako aj kostolných rád vykonávajú svoju službu bezplatne.
  Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s trvalým pobytom vo farnosti. Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi.
 • Je žiaduce, aby členovia FER boli prakticky zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach.

Činnosť farskej pastoračnej rady:

Je poradným zborom farára. Má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby. Farská pastoračná rada sa zaoberá výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, pred sviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Farská pastoračná rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, radí kňazovi a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom. Členovia farskej pastoračnej rady sú volení veriacimi alebo menovaní farárom a nemalo by ich byť viac ako 15. Predsedom farskej pastoračnej rady je vždy farár. Stretnutia farskej pastoračnej rady sú minimálne 2x do roka

Členovia pastoračnej rady:

Vincent Urda
Milan Bednár
Ján Bartoš
Júlia Hriceková
Monika Moravcová
Anna Grošková
Mária Suchodovská
Jana Minčaková

 

Päta-bottom