Hlavná stránka

Oznamy 

Samospráva

O obci 

Organizacie v obci

 

Farská ekonomická a pastoračná rada

 

Členovia farskej ekonomickej rady

Vincent Breznický

Jaroslav Sokol

Štefan Vavrek

Jozef Čajka

Daniel Skonc

Kostolnička: Mária Gočová

Činnosť farskej ekonomickej rady:

 • Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.
 • FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, týmto štatútom a ďalšími normami diecézneho biskupa.
 • Hoci FER je iba poradným orgánom farára, ten bez poradenia sa s FER nemá rozhodovať o závažných ekonomických a hospodárskych otázkach týkajúcich sa farnosti. Úkony, k platnosti ktorých farár potrebuje si vypočuť mienku FER, vymedzuje osobitné nariadenie diecézneho biskupa zverejnené v obežníku arcidiecézy.
 • Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať o to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita. Zároveň je zodpovedný za dodržiavanie príslušných zákonov SR. 
 • Členovia FER majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.
 • FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejniť záležitostí týkajúce sa farského majetku.
 • Členova FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými.
 • Všetci členovia FER ako aj kostolných rád vykonávajú svoju službu bezplatne.
  Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s trvalým pobytom vo farnosti. Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi.
 • Je žiaduce, aby členovia FER boli prakticky zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach.

 

Členovia pastoračnej rady:

Vincent Urda

Milan Bednár

Ján Bartoš

Júlia Hriceková

Monika Moravcová

Anna Grošková

Mária Suchodovská

Činnosť farskej pastoračnej rady:

Je poradným zborom farára. Má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby. Farská pastoračná rada sa zaoberá výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, pred sviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Farská pastoračná rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, radí kňazovi a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom. Členovia farskej pastoračnej rady sú volení veriacimi alebo menovaní farárom a nemalo by ich byť viac ako 15. Predsedom farskej pastoračnej rady je vždy farár. Stretnutia farskej pastoračnej rady sú minimálne 2x do roka.


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Utorok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Štvrtok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Piatok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
316

Prvá písomná zmienka
1335

Matričný úrad
Kurima

Rozloha
719,3927 ha

Kontakt

Obecný úrad
Kučín 57
086 12 Kurima

Telefón
+421 54 73 911 28
Fax
+421 54 778 16 42

E-mail
podatelna@kucin.eu
starosta@kucin.eu
webmaster@kucin.eu

 

Počitadlo prístupov

 

Odkazy

 

Logo

 

Gemeske grune logo